Thực hiện chiến dịch Pr cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO 4)

Mục tiêu phát triển đến năm 2015 là xây dựng CIENCO 4 phát triển bến vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trên thị trường; đa dạng hóa ngành nghề, lấy ngành nghề xây dựng giao thông là chủ yếu, phát triển ngành nghề khác một cách hợp lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại trong sản xuất kinh doanh, chăm lo giải quyết tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, phát triển Tổng công ty thành đơn vị có thương hiệu mạnh.

Để  mục tiêu đề  ra đạt được hiệu quả cao, CIENCO 4 đã hợp tác cùng Lửa Việt thực hiện chiến dịch Pr góp phần nâng tầm thương hiệu cho công ty và mang đến cho đối tác và khách hàng sự tin tưởng và hài lòng.